I. Trường hợp hoàn tiền

BRAND hoàn lại 100% tiền cho khách hàng trong các trong các trường hợp sau:

 1. BRAND không đáp ứng được các yêu cầu về đơn hàng như : Tiêu chuẩn kỹ thuật, Thời gian giao hàng, Chính sách thanh toán…
 2. Khách hàng chuyển khoản thừa giá trị của đơn hàng.
 3. BRAND hoàn lại 70% tiền cho khách hàng trong các trường hợp sau:
  1. Đơn hàng/hợp đồng thiết kế, trước 06 giờ từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
  2. Đơn hàng/hợp đồng gia công, trước 01 giờ từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
  3. Đơn hàng/hợp đồng gia công và thiết kế, trước 06 giờ từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
II. Trường hợp không hoàn tiền

BRAND không hoàn lại tiền trong các trong các trường hợp sau :

 1. Đối với đơn hàng/hợp đồng thiết kế, không hoàn tiền đã tạm ứng thanh toán khi khách hàng báo hủy đơn thiết kế sau 06 giờ kể từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
 2. Đối với đơn hàng/hợp đồng gia công, không hoàn tiền đã tạm ứng thanh toán khi khách hàng báo hủy đơn thiết kế sau 01 giờ kể từ thời điểm tạm ứng thanh toán.
III. Thời gian hoàn tiền

BRAND sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền cho khách hàng thời gian từ 05 – 07 ngày làm việc (Không tính thứ 7, Chủ nhật) kể từ ngày bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) đã giải quyết xong khiếu nại.